14-та седница на Советот

14-та седница на Советот

27.8.2019 во 13:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

Номинирање на претставници на граѓански организации во работна група за изработка на предлог-план на мерки, активности и динамика за спроведување на процесот на проверка (ветинг) на вработените во Министерството за внатрешни работи, по објавен Јавен повик на 14.8.2019 година
2 Барање за номинирање два членови на Советот во Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
3 Барање за номинирање на член на Координативно тело за учество на Република Северна Македонија на „EXPO Dubai 2020“

4

Покана за учество на Конференција за промоција на Конвенцијата за прекршоци поврзани со културното наследство (од 24 до 26.10. 2019 година, во Кипар)

5

Предлог-деловник за дополнување на Деловникот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
6 Информирање за статусот на подготовка на Компаративна анализа за моделите на финансиска поддршка на граѓанските организации во земјите од Западен Балкан и ЕУ
7 Информирање за изработка на Предлог-модел за вклучување на граѓанските организации во процесот на преговори со Европската Унија
8

Прашања и предлози

Macedonian