THIRRJE DERI TE SEKTORI CIVIL PËR KONTRIBUT NË PËRGATITJEN E PROGRAMIT VJETOR TË PUNËS SË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2023

 

Sipas nenit 14 të Kodit të Praktikave të Mira për pjesëmarrje të sektorit civil në procesin e krijimit të politikave (“ Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 99/11), Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut u bënë thirrje organizatave qytetare të kontribuojnë në mënyrë aktive në përgatitijen e Programit vjetor të punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023.

Propozimet për politikat duhet t’i referohen dispozitave konkrete ligjore dhe të jenë në funksion të realizimit të prioriteteve strategjike dhe qëllimeve prioritare të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023, të cilat mund të shihen këtu

Propozimet e juaja duhet të shënohen në Formularin që është i dhënë në bashkëngjitje dhe që duhet ta dorëzoni në mënyrë elektronike në adresën nvosorabotka@gs.gov.mk deri më 15.9.2022, me shënim  Iniciativa për PVQRMV 2023.

Formulari i Iniciativës për  PVQRMV 2023.

 

 

Albanian