Është mbajtur mbledhja e Grupit të Punës për reformën e sistemit të financimit shtetëror të organizatave civile

Grupi punues për reformën e sistemit të financimit shtetëror të organizatave të shoqërisë civile në bashkëpunim me projektin "Përkrahje teknike për përmirësimin e mjedisit të favorshëm për organizatat e shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë së Veriut", financuar nga Bashkimi Evropian, mbajti takimin ë dytë, në formën e një seminari gjysmëditor.

Në takim u prezentua Raporti për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve nga Qeveria, organet e administratës shtetërore dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale në vitin 2021, i përgatitur nga Njësia për Bashkëpunim me Organizatat Joqeveritare të Sekretariatit të Përgjithshëm, dhe u prezantua analiza e rezultateve kryesore nga pyetësorët e reformës mbi sistemin e financimit shtetëror të organizatave të shoqërisë civile, përgatitur nga Igor Vidacak, ekspert i punësuar nga projekti.

Anëtarët e grupit punues diskutuan opsionet e mundshme për krijimin e një Fondi për mbështetjen dhe zhvillimin e shoqërisë civile dhe bashkëfinancimin e projekteve të BE-së dhe nevojën e mbajtjes së një takimi të përbashkët me Grupin e Punës për përgatitjen e ndryshimit të Ligjit për Shoqatat dhe Fondacionet.

   

 
 

Albanian