Thirrje publike për zgjedhjen e 13 anëtarëve të Këshillit për Bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe Sektorit Civil nga radhët e shoqatave dhe fondacioneve

 

Врз основа на член 6 став (1) од Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат на Владата објавува Jавен повик за избор на 13 членови на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите.

 

Oрганизациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, можат да предложат кандидат за член на Советот во една од следните области:

 • развој на граѓанскиот сектор;
 • демократија и владеење на правото;
 • промоција и заштита на човековите права и антидискриминација;
 • економски и одржлив развој;
 • наука, образование и доживотно учење;
 • активизам на младите;
 • социјална заштита и заштита на деца;
 • заштита на маргинализираните лица и родова еднаквост;
 • заштита на здравјето и унапредување на квалитетот на живеењето;
 • земјоделство и рурален развој;
 • култура;
 • медиуми и информатичко општество и
 • заштита на животната средина.

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 7.06.2016 година.

 

ОГЛАС

ПРИЈАВА

Albanian