Shpallje publike për emërimin e anëtarit të Trupit nacional koordinues për zbatimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Republikën e Maqedonisë

Владата на Република Македонија, заради спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија, објави оглас за номинација на еден член во Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија, од граѓански организации кои работат во областа на лица со попреченост. Рокот за доставување на потребната документација е 30.4.2018 година.

Оглас

Albanian