Në Gostivar, Shkup dhe Shtip janë mbajtur takime konsultative për Projekt raportin për zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile 2022-2024.

Departamenti për bashkëpunim me organizatat joqeveritare i Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së bashku me Qendrën për Burime Qytetare, në periudhën 14-16 mars në Gostivar, Shkup dhe Shtip, organizuan tri takime konsultative për Draft Raportin për progresin е zbatimit të Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile 2022-2024 dhe arritjen e qëllimeve strategjike dhe operacionale në vitin 2022. Në takimet konsultative më shumë se 70 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile diskutuan për statusin e realizimit të aktiviteteve dhe dhanë propozime për prioritetet në zbatimin e Strategjisë në periudhën e ardhshme.

Strategjia, e miratuar nga Qeveria në dhjetor 2021, është rezultat i nevojës së njohur për avancimin e mekanizmave për bashkëpunim me shoqërinë civile dhe ndërtimin e një dialogu të vazhdueshëm, transparent dhe plotësisht gjithëpërfshirës në procesin e krijimit dhe zbatimit të politikave. Masat në këtë dokument strategjik sistemohen në tri fusha: Korniza normative, institucionale dhe financiare për zhvillimin e sektorit civil; Demokratizimi, pjesëmarrja aktive e sektorit civil në proceset sociale, në krijimin dhe monitorimin e politikave, me fokus të veçantë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe Sektorin Civil si aktor i zhvillimit social-ekonomik. Raporti për zbatimin e Strategjisë në vitin 2022 është përgatitur në bazë të informacioneve dhe dokumenteve të marra nga anëtarët e Rrjetit të nëpunësve civilë për bashkëpunim me sektorin civil nga ministritë dhe organet e tjera të administratës shtetërore që janë përgjegjëse për zbatimi i masave specifike në Strategji dhe analiza e përgjigjeve të 296 organizatave të shoqërisë civile nga 16 fusha të ndryshme të veprimit nga një anketë online e kryer në periudhën 10-31.1.2023 nëpërmjet një pyetësori për matjen e vlerës së treguesve nga Plani i veprimit i Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile (2022-2024) i shpërndarë në të gjitha organizatat civile me status "aktive" (gjithsej 8111) sipas të dhënave të hapura të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga gjithsej 61 aktivitete të planifikuara në Planin e Veprimit për zbatim në vitin 2022, 16 aktivitete (26.2%) janë realizuar, 17 aktivitete (27.9%) janë në vazhdim, dhe 28 aktivitete (45.9%) janë me vonesë në zbatim.

Rezultatet kryesore në vitin 2022 në fushën e parë prioritare mund të veçohen: ka filluar një proces transparent dhe pjesëmarrës i përgatitjes së ndryshimeve në Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet; janë propozuar dispozitat e dy kapitujve të ligjit: Financimi shtetëror i organizatave të shoqërisë civile dhe Fondi për mbështetjen dhe zhvillimin e shoqërisë civile nga grupi i punës për reformën e sistemit të financimit shtetëror të organizatave të shoqërisë civile; vëllimi i të dhënave të hapura për organizatat e shoqërisë civile në www.crm.com.mk është zgjeruar dukshëm; 50.3% e organizatave të shoqërisë civile e njohin Këshillin për Bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe Shoqërisë Civile si organ relevant për bashkëpunim dhe ndikim në krijimin e politikave për zhvillimin e shoqërisë civile.

Rezultatet kryesore të fushës së dytë prioritare janë: themelimi i një mekanizmi për përgatitjen e raporteve vjetore për procesin e konsultimit gjatë përgatitjes së projektligjeve, përdorimi i ENER dhe mekanizmave të tjerë për konsultim me organizatat e shoqërisë civile; në Vendimin për themelimin e strukturës për negociata për anëtarësimin e RSM-së në BE është paraparë mundësia e pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në grupet punuese për përgatitjen e qëndrimeve negociuese; u krijua një mekanizëm gjithëpërfshirës parandalues ​​arsimor kundër gjuhës së urrejtjes (Ministria e Arsimit dhe Shkencës miratoi një koncept të ri për edukimin qytetar, u rishikuan programet mësimore në klasat e 8-ta dhe të 9-ta dhe në vitin e parë të arsimit të mesëm profesional dhe Ministria e Punëve të Brendshme ka zhvilluar fushata parandaluese dhe trajnime të gjuhës së urrejtjes).

Rezultatet kryesore të fushës së tretë prioritare janë: po përgatitet një kuadër ligjor për sipërmarrjen sociale (Ligji për Ndërmarrjet Sociale); Përgatiti Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vullnetarizëm, për tejkalimin e sfidave në zbatimin dhe zhvillimin e mëtejmë të praktikave të vullnetarizmit; ka filluar një proces transparent dhe gjithëpërfshirës i përgatitjes së ndryshimeve në Ligjin për Donacionet dhe Sponsorizimet në Veprimtaritë Publike.

Rreziqet kryesore për zbatimin e Strategjisë që doli në vitin 2022 janë: Këshilli jofunksional për Bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe shoqërisë civile, për shkak të bojkotit të anëtarëve të tij nga organizatat e shoqërisë civile dhe mungesës së mbështetjes nga Ministria e Financave. për reformën e planifikuar të sistemit të financimit shtetëror të organizatave civile.

Prezantimi i Raportit për zbatimin e Strategjisë në vitin 2022

 

Albanian