Komisioni Kombëtar për UNESCO-n e Republikës së Maqedonisë së Veriut njofton për thirrjen e publikuar nga UNESCO drejtuar shteteve anëtare për dorëzimin e projekt propozimeve në kuadër të Programit për pjesëmarrje të UNESCO-s për periudhën 2024-2025.

Bazuar në Rezolutën 42 C/47 të miratuar në Konferencën e Përgjithshme të 42-të të UNESCO-s në 2023, Shtetet anëtare ftohen, nëpërmjet komisioneve të tyre kombëtare për UNESCO-n, të paraqesin në UNESCO maksimum 7 projekt propozime, prej tyre 5 nga fushat kryesore të programit të UNESCO-s: fusha e arsimit, e shkencave natyrore, shkencave sociale, kulturës, komunikimit dhe informacionit, dhe 1 projekt rajonal jo më vonë se 29 shkurt 2024.

Kushtet e aplikimit

  • Mbajtësi i projektit: Një person juridik që mund të sigurojë zbatimin cilësor të projektit.
  • Kuadri dhe objektivat e projektit: Projekti duhet të jetë në përputhje me prioritetet e miratuara të UNESCO-s për 5 fushat kryesore të programit: arsim, shkenca natyrore, shkenca sociale, kulturë, komunikim dhe informacion që përmban dokumenti 42 C/5 Buxheti dhe Programi 2024 – 2025 viti.

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385118)

  • Niveli i projektit dhe buxheti: Në nivel kombëtar - projekte me mbështetje financiare deri në 26 000 USD, në nivel nënrajonal dhe ndërrajonal - projekte me mbështetje financiare deri në 28 000 USD dhe në nivel rajonal - projekte me mbështetje financiare deri në 38 000 USD. USD.
  • Afati i fundit për zbatimin e projekteve të miratuara: 31.12.2025

Kujtojmë se për projektet në nivel rajonal, nënrajonal dhe ndërrajonal, me ndërmjetësimin e Komisionit Nacional për UNESCO të Republikës së Maqedonisë së Veriut, është e nevojshme të sigurohen 2 deri në 3 letra mbështetëse nga vendet e tjera. Në mënyrë që Komisioni Kombëtar për UNESCO të dorëzojë projekt propozimet në përputhje me afatin e paraparë, është e nevojshme që personat juridikë të dorëzojnë formularët e plotësuar në anglisht ose frëngjisht, si dhe në gjuhën maqedonase, në Komisionin Kombëtar për UNESCO-n. jo më vonë se data 1 shkurt 2024. Përveç formës në letër, projekt propozimet duhet të dorëzohen edhe në formë elektronike, në adresat elektronike të specifikuara në këtë thirrje, në mënyrë që ato të dorëzohen nga Komisioni Nacional për UNESCO i Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes platformës online të UNESCO-s.

Ju lutemi vini re se projekt propozimet e dorëzuara pas afatit, 1 shkurt 2024, si dhe ato që nuk janë plotësuar plotësisht, nuk do të merren parasysh.

Informacion më të detajuar në lidhje me Programin e Pjesëmarrjes së UNESCO-s për periudhën 2024-2025 dhe procedurën e dorëzimit të projekt propozimeve së bashku me formularët mund të merren dhe shkarkohen nga lidhja e mëposhtme:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388017.locale=en

 

Adresa për dorëzimin e projekt propozimeve me postë dhe në mënyrë elektronike:

Ministria e Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

– Komisioni Kombëtar për UNESCO i Republikës së Maqedonisë së Veriut

rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61

1000 Shkup

Adresat e emailit:

 t.kraljevska@kultura.gov.mk dhe ljupco.smilev@kultura.gov.mk  

Telefoni: 02/3240 591 и 3240 517

Albanian