Работилница за информирање, комуникација и консултација со засегнатите страни на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанскотоопштество

Во организација на проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската унија, на 24 и 25 ноември 2021 година, се одржа онлајн Работилница за информирање, комуникација и консултација со засегнатите страни на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. Целта на работилницата беше да се постигне заедничко разбирање за главните предуслови за ефективна внатрешна и надворешна комуникација на Советот, подобрување на севкупниот квалитет на планирање на комуникациските активности на Советот, дискутирање за пристапите на стратешка комуникација со главните чинители, договор за следните чекори во развојот на годишната програма за работа и годишниот план за комуникација на активностите на Советот.

Агенда

Macedonian

Извештај за пријавени организации со кандидати и Jавен повикза гласање за избор на член на Советот за областа Заштита на животната средина

 

Врз основа на член 7 одОдлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, Генералниот секретаријатна Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавуваИзвештај за пријавени организации со кандидатипо Јавниот повикза избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациитеза областaЗаштита на животната средина,објавен на 3.11.2021 годинаи Јавен повикдо организациитеда го дадат својот глас само за еден од кандидатите.Секоја активна организацијарегистрирана во Централниот регистар исо област на дејствувањеЗаштита на животната средина, може да гласа само за еден кандидат,освен за кандидатот од својата организација, со пополнување на образецот за гласање и негово доставување по пошта или електронска поштана nvosorabotka@gs.gov.mk, до 9.12.2021 година. Во прилог на образецот за гласање се доставува копија од Тековна состојба издадена од Централниот регистар (како потврда дека областа на дејствување на организацијата е Заштита на животната средина).Организациите што го оствариле своето право на глас во периодот од 14 до 29.04.2021 година, од 7 до 21.6.2021 година или од 28.07 до 11.08.2021 година и нивниот глас се сметал за важечки, немаат право повторно да гласаат.

 

Извештај со јавен повик за гласање мк

Извештај со јавен повик за гласање ал

Образец за гласање

Macedonian

Одржана 2. седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 18.11.2021 година се одржа Втората седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. Советот утврди позитивно мислење на Предлог-Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, оценувајќи декапредложените приоритети и цели се во согласност со стратешките документи на Владата и ресорните министерства, Извештајот на Европската Комисија за Северна Македонија за 2021 година, состојбите и потребите на граѓанското општество во државата и новите трендови за поддршка на граѓанските организации во регионот.

Советот на оваа седница упати барање до Владата да го преиспита  планирањето средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година и да овозможи континуитет на воспоставените практики, односно сè до утврдување на сеопфатна реформа во системот на државно финансирање на граѓанските организации, средствата за оваа намена да се планираат во Раздел 040.01 – Влада, ставка 463 – Трансфери до невладини организации.

Macedonian

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество бара Владата да го преиспита планирањето средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество упати писмено барање до  Владата на Република Северна Македонија во кое што се бара Владата да ја преиспита и промени својата одлука за планирањето средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година и во Предлог-Буџетот, во Раздел 040.01 - Влада на Република Северна Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, да предвиди 30.000.000 денари, наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации.

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, како советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанското општество, во изминативе три години значително придонесе кон зголемување на транспарентноста и објективноста при распределбата на средствата предвидени во Буџетот на Владата на Република Северна Македонија наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS