Submission #259

Култура
Културно Уметничко Друштво Танец од Миравци
/
kudtanec@yahoo.com
070/218-536
Ул. Маршал Тито бр.90 1489 Миравци
Негување, истражување и афирмација на културното народно творештво на Македонскиот народ. Помагање во изучувањето на народните песни, ора, обичаи и музика и поттикнување и развивање желби и афинитети кон народното културно творештво. Организирање настапи во своето населено место, општината, државата и странство кои на достоен начин ќе ги презентираме своите достигнувања во сите домени а особено во презентирањето на народниот мелос, фолклорните игри и обичаи. Соработка со трговски и акционерски друштва и други асоцијации со цел збогатување на културно уметничкиот и забавниот живот во нивните средини. Работење на јакнењето на соработката со другите културно-уметнички и други здруженија од општината, републиката и странство. Организирање на разни форми на стручно оспособување (семинари и едукативни предавања) на нашите членови и други заинтересирани граѓани. Работење на човечката хуманост и помагање на сопствените членови и сограѓани кои ќе паднат во материјално-финансиска или здраствена положба. Организирање на забавни и традиционални приредби, фестивали и други слични манифестации. Развој и проширување на културната свест кај граѓаните и други активности кои се поврзани со целите и задачите на здружението.
Културно уметнички друштва, асоцијации, Домови на културата и национални установи од земјава и странство
СОФАМ.
Мицо Јакофовски
85
0