Submission #107

Жени и родови прашања
Организација на жени Општина Велес
/
rksozmveles@yahoo.com
070/645-318
ул. Алексо Демниевски-Бауман бр. 7 - Велес
Мир, развој и еднаквост меѓу половите.
Организации кои работат на родова еднаквост.
СОЖМ и МРРМ.
Претседателка - Мирјана Трајкова
55
/