Submission #127

Образование и наука
Ромски културен и едукативен центар „Тернипе МК“ Делчево
www.ternipe.org.mk
ternipemk@yahoo.com
078/428-562
Илинденска бр.2, 2320 Делчево
РКЕЦ „ТЕРНИПЕ МК“ Делчево е формирано со слободно здружување на граѓаните на 01.11.2007 година и брои 95 члена.
Цели и задчи на здружението се: поттикнување и унапредување на образованието кај младите од регионот; едукативна работа со возрасни, млади и деца; организирње на различни активности за зачувување на културата, традицијата, уметноста, фолклорот и јазикот на секој етникум; промоција и заштита на човековите права, женските права и правата на детето во склоп на Универзалната декларација за човекови права; подобрување на социо - економската положба; развој и унапредување на демократското и граѓанското општество; заштита и унапредување на културното и традиционалното наследство на секој етникум (обичаи, култура, јазик, национални обележја итн.); заштита и унапредување на животната средина; проширување на организацијата со свои ограноци во други општини и обезбедување на стручна помош за истите; соработка со НВОи од земјата и странство, владините институции и локалната самоуправа; обука на членството за работа со НВО секторот, организирање и посета на семинари, тренинзи и обуки од секаков вид; организирање на културни манифестации.
РЕФ Будимпешта, ИнСок - Скопје, МЦМС - Скопје, ЗКУД „Гоце Делчев“ Делчево, РЦЗ Делчево, Здружение Терно вас - Берово, Здружение Дајакере чаве - Пехчево, Баирска светлина - Битола, РМЦ - Виница и други.
/
Ермина Реџепова
9
по проект 7