Submission #129

Образование и наука
ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ - Скопје
www.aspekti.mk
aspekti@live.com
071/878-706
Ул.Мајка Тереза (Водњанска) 44
ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР МК АСПЕКТИ е институт за креативен развој, едукација, советување и психотерапија. Здружението на креативни интелектуалци и студенти има за цел да обезбеди примена на принципите на креативност, превентивна заштита и делување во областа на психосоцијалната дејност на живеење (семејство, здравство, образование и воспитување, социјална и здравствена заштита, спорт, работна средина на индивидуата или групата во локалната средина и пошироко).
Црвен Крст на Република Македонија, МЦМС, ЦИВИКА Мобилитас, ТАКСО, ЕАГТ (Европска асоцијација за гешталт терапија), Гешталт Центар Београд, СИНТЕЗА, „Здружние на гешталт советувачи и гешталт терапевти на РМ“, Центар за управување со кризи – Скопје, МПА (Македоска асоцијација за психотерапија), Сега и Овде – Кабинет за психотерапија и др.
ЕАГТ, Цивика Мобилитас.
Снежана Андреева
50
/