Submission #142

Образование и наука
Македонско Монтесори Здружение
www.montessori-macedonia.org
montessori.macedonia@yahoo.com
077/577-491
Крсто Асенов ½-14 Скопје
Унапредување на воспитувањето и образованието на децата и младите со и без посебни потреби.
Во мојот свет,
Друштво за социјална инклузија.
/
/
10
/