Submission #152

Жени и родови прашања
Македонска Асоцијација за Движење и Интеграција - МАДИ
/
madimacedonia@gmail.com
072/320-520
Дебарца бр. 3
МАДИ е посветена на постигнување на родова еднаквост, мир и демократија, како и социјална правда во Македонија, преку иницијативи за подигнување на јавната свест, градење на капацитети, создавање на партнерства и мрежно работење.
Мисијата на МАДИ е да ги застапува целите насочени кон поддршка на родовата еднаквост и јакнење на жените.
Визијата на МАДИ е да придонесе кон менување на традиционалното поведение и да создаде култура на ненасилство во секој сегмент од македонското општество.
Едукативно Хуманитарна Организација - ЕХО, Организација на Жени на Град Скопје - ОЖС, Антико, ХЕРА, Организација на Жени Свети Николе.
Македонска Платформа Против Сиромаштија - МППС, КАРАТ – Полска.
Наде Качакова
4
/