Submission #156

Жени и родови прашања
Сојуз - Национален совет за родова рамноправност
www.sozm.org.mk
sozm@t-home.mk
/
11 октомври 17/I/1, Скопје
Заштита на женските права и борба против дискриминацијата и насилството врз жените.
МЦМС, Родова платформа, Глас против насилството, Хера, Семпер, Еднакви можности и др.
Глас против насилството, МППС, Родова платформа и др.
Савка Тодоровска, претседателка
35
2