Submission #305

Образование и наука
Здружение за КРЕАТИВНОСТ, КОМУНИКАЦИЈА, КОЛАБОРАЦИЈА И КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ 4К Скопје
www.4c-4k.org
4c.info.mk@gmail.com
076 462 333
бул. Јане Сандански 69-25, 1000 Скопје
Здружението има за задача да преземе и реализира соодветни активности за развивање и продлабочување на способностите кај децата, младите и возрасните преку организирање.

Конкретните цели и задачи се:
- Спроведување и развивање на проекти кои поттикнуваат и развиваат општествена одговорност, солидарност и хуманост кај населението;
- Спроведување и развивање на проекти, едукации, акции, семинари, кампањи и трибини кои ќе го едуцираат и поттикнат населението на здрав животен стил и здрави животни навики, а во кои ќе учествуваат експерти како едукатори и предавачи. Преку едукација на родителите и децата до основа за поздрава иднина на едно општество;
- Спроведување и развивање на проекти, акции, трибини, семинари, кампањи и предавања во областа на културата, уметноста, спортот, дизајнот, зачувување на околината и здравиот животен стил;
- Спроведување и развивање на проекти, акции, трибини, семинари, кампањи и предавања во областа на откривање и реализирање на сопствените способности преку себе познавање и себе запознавање, надминување на личните креативни ограничувања и слично;
- Проширување на активностите во издавачкиот сектор на земјата преку поттикнување и генерирање нови авторски изданија на македонски јазик, превод и адаптација на странски авторски изданија и овозможување простор за интернационална соработка со странски издаваштва преку проекти односно конзорциумски соработки;

Своите цели и задачи здружението ќе ги остварува преку:
- Обуки (национални и интернационални)
- Онлајн обуки (на македонски и странски јазици)
- Проекти финансирани од странски и домашни фондови
- Едукативна поддршка (за ученици и за возрасни)
- Организирање настани, конференции и семинари
- Летна школа и активности за млади
- Кампови
- Ревијални натпревари
- Конкурси
- Волонтерство
- Издаваштво и публикации
- Истражувања
- Курсеви
- Консултански услуги

Активности на Зружението „4К“ се групирани во неколку области:
- едукација и образование
- општествена одговорност, солидарност, филатрпија и здрав животен стил,
- култура, метност, спорт и забава.
SchoolEducationGateway
Милена Игњатова
20
/