Submission #164

Култура
Здружение на граѓани за култура и уметност АН-БЛОК Скопје
/
polikseni2002@yahoo.com
02/2617-556, 070/303-342
Ул. „Алекса Дундиќ“, бр. 89-а, Скопје
Здружението на граѓани за култура и уметност АН – БЛОК, Скопје според Програмата за работа и Статутот има поставено повеќе различни цели и задачи и дејствува во повеќе сектори меѓу кои се: човекови права, етнички заедници, културни различности и дијалог, уметност и творештво, образование, екологија, здравство и социјално - хуманитарна работа.
- Хрватско–Македонско здружение ,,Марко Марулиќ“– Битола;
- Здружение на Хрватите во Република Македонија;
- Полското здружение во Република Македонија ,,Клуб Полонија“;
- Здружние на граѓани за афирмација на културниот идентитет на Власите „Кавалиоти Москополе“;
- ЗЕПЕ „Визија“;
- Српски културен центар;
- Здружение на жените Србинки, Обединета Српска задница;
- Здружение на жени Албанки „Перспектива“-Скопје;
- Здружение на љубители на Ромската фолклорна уметност „Романо Ило“;
- Друштво за пријателство на Турските жени-Скопје „Достлук“;
- Здружение на жените Ромки „Есма“;
- Здружение на жените Ромки „Пакив“;
- Сојуз на Албанската жена-Чаир;
- Здружение на домакинки на Македонија „Невен“;
- „Феликс“-Битола;
- Сојуз на Албанската жена–Битола;
- Културниот центар на Бошњаците во Македонија;
- Унијата на жените Турчинки „Саба“- Битола;
- Ромски културен и едукативен центар „Дархиа“;
- Здружене “ОРТ”;
- Здружение “Радика”;
- „Совршен круг“;
- „Големи и мали“;
- ЕД “Опстанок”;
- Детски парламент во Република Македонија;
- “Џунџуле’’;
- КУД „Љиљан“;
- Здружение за културно - уметничка дејност “Арт Вени Види“.
- АНТИКО;
- ЕЦМП.
Поликсена Илиоска
/
/