Submission #171

Образование и наука
Здружение за едукација Ромски Центар - „РОМАНИСТАН“
/
rcromanistan@gmail.com
076/475-417
Ул.383 бр.2 Скопје
Унапредување и зајакнување на предшколскиот и школскиот воспитно образовен процес кај ромската заедница, заштита на фундаменталните основни детски и граѓански права преку градење на заеднички достоинствен соживот без предрасуди и бариери со меѓусебна почит, толеранција, разбирање и унапредување и развој на родовата еднаквост.
- Црвен Крст -Скопје;
- Вас со Дела;
- Сумнал;
- Прогрес;
- Даја;
- НРЦ и др.
/
Џулиета Кадри
12
/