Submission #332

Образование и наука
Здружение на економисти, статистичари и економетричари СИГМА СТАТ Скопје
www.sigmastat.org
info@sigmastat.org
076 448 153
ул. 20 бр.112 Скопје-Сарај
СИГМА СТАТ е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување заради остварување и заштита на своите интереси и уверувања во насока на унапредување граѓанското општество и социо-економски развој. Мисијата на СИГМА СТАТ е зголемување на општествено-економскиот и социјален развој, преку подобрување на квалитетот на човечкиот капитал, додека пак основна цел на СИГМА СТАТ е подигнување на нивото на образование и зголемување на квалитетот, потенцијалот и конкурентноста на работната сила, во насока на унапредување на економскиот раст и развој.
СИГМА СТАТ има воспоставено соработка за спроведување на проекти и проектни активности со неколку граѓански организации во земјава и странство.
СИГМА СТАТ не членува во мрежи и платформи
Мартин Новески
13
2