Submission #335

Образование и наука
Сојуз за грижи и вопитување на децата на Македонија Скопје
/
sojuz_makedonija@yahoo.com
078 373 801
Вељко Влаховиќ бр.10/1, Центар Скопје
Спроведва едукативни работилници за деца, доставвувањена конвенцијата за правата на детето, во текот на Детска недела до сите основни училишта, едукација во врска со правата на детето кои произлегуваат од Конвенцијата за правата на детето, конкурси од литературната област, Стекнување вештини за глума преку детски алтеранативен театар идр.
Оргнизациониот облик од тековнста состојба е10.1-социјално хуманитарн здружение, додеката како приоритетна дејност се води шифрата 55.20 – бидејќи главните приходи доаѓаат од престој на децата во одморалиште каде се спроведуваат голем дел од проектите на сојузот
-Совет на родители на деца и лица сои церебрална парализа ЗЛАТНИ АНГЕЛИ Скопје
-Здружение за екологија, едукација, претприемништво, спорт и култура КРАФТКОНЕКТ-ДУБИЦА –Скопје
-Здружение совет за грижи и воспитување на децата на град Скопје - Скоје
/
Сашо Јанчиќ
300
2