Submission #174

Образование и наука
Здружение на Роми „АВЕНА“
/
avenakocani@yahoo.com
075/889-680, 078/359-740
Стамен Манов бр.34 Кочани
Здружението на Роми „АВЕНА“ - Кочани е ромска невладина и непрофитна организација запишана во регистарот на здруженија и фондации во Основен суд Кочани со Решение бр. 13/2005 од 27.09.2005 год.
ВИЗИЈА- Интеграција и демократски права на Ромите.
МИСИЈА - Подобрување на образованието и меѓуетничките односи на Ромите во Р. Македонија.
Сектори на дејствување - образованиe, домување, вработување…
Балканската унија на Роми, Едром-Турција, Лидер –Бугарија, У.К.Н, АРТ-СЕФ Босна и Херцеговина, РРЦ - Ромски ресурсен центар - Скопје, Биосфера - Битола, ХЕРА - Скопје, ИНСОК - Скопје, ИРЗ - Тетово, Сонце – Тетово,НРЦ –Куманово, ДАЈА –Куманово, ДРОМ –КУманово ЗГ, Черења –Штип, Здружение Теро вас - Берово, КХАМ –Делчево, Хуманитарна орг. на младите Роми Штип, Здружение за правата на Ромите – Штип, Здружението РКЕЦ „Тернипе МК“ Делчево, МДЦ-Ти.Нет - Скопје, Хелсиншки кoмитет – Скопје, Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ)-Скопје, З.Р ДИВЕЦ – Виница, ФОРУМ НА МЛАДИ РОМИ ОД ЕВРОПА - Скопје и многу други организации.
МППС – МАКЕДОНСКА ПЛАТФОРМА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈА која е дел од Европската платформа против сиромаштија. Во Платформата членуваат повеќе од 40 организации од цела Македонија.
FERYP – FORUM OF EUROPEAN YOUNG PEOPLE – ФОРУМ НА МЛАДИ РОМИ ОД ЕВРОПА, Мрежата е поддржана од Советот на Европа и организира тренинзи и состаноци за членките на мрежата во разни земји од Европа. Членките подготвуваат и заеднички проекти и активности кои се однесуваат на Ромите и нивните права воопшто, во кои учествуваат членките од сите земји учеснички.
Драганчо Георгиев
20 членови и 5 активни волонтери
2