Submission #346

Жени и родови прашања
Здружение за родова еднаквост Една Може!
https://onecan.org.mk/
Onecan2015@yahoo.com
071 936 497
ул. Никола Тесла бр.8/2-17, Скопје
Визијата на здружението е обезбедување севкупна општествена грижа и третман на девојки и жени за обезбедување на родова еднаквост и заштита на женски права и слободи. Мисијата на здружението е ефективна промоција и поддршка во остварување на родова еднаквост и правата на девојки и жени, со акцент на унапредување на правата на самохраните родители и еднородителските семејства
Рурална коалиција, Дијалог, МЦМС, АртФем, ЈунајтедФем,ГоуФем
Глас против насилство на жени и семејно насилство, UN Women,Агенција за родова еднаквост и зајакнување на жените, Национален Совет за родова рамноправност, Платформа против сиромаштија, Регионална балканска мреже ЈунајтедФем
Дороти Пачкова
10
3