Submission #359

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение за поддршка на идентификувани и потенцијални ранливи групи ЖРТВА Охрид
/
victimskopje@gmail.com
075 261 479
Ул. Дејан Војвода бр. 45-2/5
Тематски приоритети на делување се однесуваат на мултисекторско работење за ранливи категории во областа на: виктимизација, криминалитет, човекови права, како и превенција во овие домени. Меѓу другото, сите овие компоненети се надополнуваат и разработуваат низ призмата на: социјална инклузија, социјална заштита, здравство, домување, образование, вработување, безбедност, како и ресоцијализација и реинтеграција на самите жртви.
- Здружение на граѓани Иницијатива за европска перспектива, Скопје;
- НЕКСУС – Граѓански концепт, Скопје;
- Здружение за развој и активизам АКВА, Струга;
- Центар за интеркултурен дијалог, Куманово;
- Центар за безбедносни истражувања, Скопје;
- Здружението на граѓани РЕСУРСЕН ЦЕНТАР НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, Скопје;
- Управа за извршување санкции на Република Северна Македонија.
Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација “Младите против насилство”;
Драгана Костевска
13
/