Submission #399

Култура
Здружение на Срби и Македонци „Бранко Чајка“ Тетово
/
usmtetovo@yahoo.com
+389 71 224 311
Тетово, ул. ЈНА бр. 27
Здружението е формирано 1992 година. Основна дејност на Здружението е фолклорната дејност. Во состав на Здружението делува КУД „Бранко Чајка“ . Здружението се ангажира за ширење на пријателство и унапредување на формите на соработка помеѓу припадниците на српската заедница и припадниците на македонскиот народ;
За развивање на меѓунационалните пријателства, меѓусебното уважување и соработка, со цел остварување хармонични односи на заедничкиот општествен живот; негување на националните, верски и културни традиции на националностите, остварување на правата на својот национален идентитет, без оспорување на истото такво право на другите националности; одбележување на националните и верски празници на двата народа. Мисијата на Здружението е градење на мостови на соработка на двата народа.
• Српски национален совет во Македонија;
• Здружение за заштита и чување на српските споменици во Македонија;
• КИЦСМ „Спона“ Скопје;
• Здружение на граѓани за чување и негување на српскиот јазик и кирлското писмо „Азбук – срб“ Скопје
/
Соња Андонов
8
/