Submission #19

Образование и наука
Академска Регионална Асоцијација - АРА
www.ara.org.mk
elizabeta_ml@live.com
070/205-908
Бул. Видое Смилевски Бато 73/4 Скопје
Академска регионална асоцијација АРА
- Имплементација на Европски и светски стандарди во Република Македонија и регионот;
- Потикнување интеграција на малцинствата и мерки за градење доверба на сите нивоа на општеството;
- Стабилност, безбедност и просперитет како заеднички интерес на засегнатите страни и други правни
субјекти;
- Зајакнување и промоција на одржлив економски и социјален развој – децентрализација и Акциски Планови;
- Активности кои ја зголемуваат конкурентноста и продуктивната животна средина;
- Развој на човечки ресурси – стекнување на вештини потребни на пазарот на трудот;
- Обуки за едукација, доедукација, преквалификација;
- Странски јазици со акцент на Англискиот јазик;
- Mobbing на работно место;
- Организирање и спроведување на посебни обуки/вештини за лица со попреченост – Дислексија;
- Животна здрава околина - Green Zone.
Вмрежување со сите НВО организирано од ЦИРА, Цивика Мобилитас, Швајцарија.
Како една млада НВО асоцијација, освен вмрежување со повеќе НВО асоцијации и организации, АРА се уште немала прилика да стане член на една од платформите.
Елизабета Младеновска
Според проект за времетраење на проектот
/