Submission #26

Образование и наука
Здружение на просветни работници Велес
/
asenprlickov@yahoo.com
076/278-178
Максим Горки - 37
Консултативна работа со ученици, родители, наставници и едукација на наставниот кадар за подобрување на квалитетот на наставата.
УСАИД, УНДП, амбасади, Светска банка, Совет на Европа.
ТАСЦО
м-р Асен Прличков
42
/