Submission #28

Образование и наука
Светска академија за карпеста уметност
/
dual744@gmail.com
070 /527-745
ул. Питу Гули бр.13 - А
Организирање на музејска и образовна дејност од областа на карпестата уметност и палеолингвистиката, организација на љубилеи, конгреси, семинари и симпозиуми од споменатата област, како и издавачка дејност.
Светски македонски конгрес, Светската федерација за карпеста уметност и други.
/
6
1