Submission #59

Жени и родови прашања
Здружение Женски Форум Тетово
www.forumi.org.mk
044/337-440; 044/343-410
ул. Никола Тесла бр.6 Тетовo
Промовирање на жената како рамноправен партнер во донесувањето одлуки и придонесување кон зајакнување на жената во заземањето значајни улоги во развојот на цивилното општество во Македонија.
Организации на национално ниво кои работат на прашањето за родова еднаквост и сите организации на локално ниво.
- Македонско женско лоби;
- Национална мрежа на НВО за борба против трговија со луѓе „Будност”;
- Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство;
- Платформа за родова еднаквост.
Џане Крешова
30
/