Submission #195

Жени и родови прашања
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО
http://www.antiko.org.mk
contact@antiko.org.mk
+389 2 2614 641
ул. „Емин Дураку“ бр. 2/2 кат 3 /14 Чаир, 1010 Скопје
ЖГИ АНТИКО работи на унапредување на положбата на жените преку креирање и имплементација на родовите политики во пракса.
• Влијание и поддршка за инкорпорирање на родовата перспектива во јавните политики
• Зајакнување на капацитетите на граѓански организации и државната администрација за воведување на родовата димензија во главните текови
• Подигнување на јавната свест, информирање, зајакнување, градење капацитети, поддршка и заштита за човековите права на жените (со посебен акцент на родово базираното насилство и дискриминацијата на жените во пазар на труд)
• Социјална инклузија на жени во економскиот, политичкиот и културниот живот (со посебен акцент на жените од рурални средини и маргинализирани групи)

ЖГИ АНТИКО, 20год. активно соработува со многу домашни, регионални, меѓународни ГО мрежи и фондации.
Евро-Медитеранска Феминистичка Иницијатива (IFE-EFI); Регионална мрежа ИРИС (IRIS), Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство; Платформа за родова еднаквост.
Ѓунер Небиу
Во зависност од потребите на програмите и проектите кои се спроведуваат (до 100)
2-5 во извршната канцеларија, во зависност од потребите на програмите и проектите кои се спроведуваат.