Submission #211

Образование и наука
Здружение за едукација и советување “Д-р Берат”-Скопје
www.zdb.org.mk
association_drberat@outlook.com
077/772-271 и 071/945-926
ул. Шуто Оризари бр.10, Скопје
Мисијата на здружението е социјално-хуманитарната дејност, здравствено и едукативно советување, да креира отворено и прифатено општество од сите за сите и развојни и инситуционални капацити за постигнување значителни промени во општеството. Основни цели и задачи на здружението се: создавање на капацитетно и самоодржливо општество за решавање на реални проблеми во општеството, преку креирање на квалитативни и квантитативни локални политки, давање услуги и мобилизирање на локални ресурси; соработка со бизнис секторот на заедниците и правење општествено одговорни одлуки; развивање на општествена одговорност и социјално прептриемништво во духот на добротворството и филантропијата во македонското општество; обезбедување на соживот и мултиетничко прифаќање меѓу заедниците како и интер-културна медијација и комуникација.
Национален Ромски Центар, Мир Скопје, Здружение на Роми правници, АДДР Сонце Тетово, Open Society Foundations, Roma Education Fund.
World Justice Project, REF Network, Funds for NGOs, CBEES, Forum for Romani Studies, Conflict and Security Research Group (ConSec), Migration Research Group (MiRG), Political Behavior Research Group (PolBeRG) .
Давид Берат
12
2