Submission #225

Жени и родови прашања
Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ Радовиш
www.zenskaakcija-radovis.org.mk
zenska.akcija@gmail.com
070/227-917, 071/328-238
Илинденска бб
Подобрување на статусот на жените и зголемено влијание на родово политичките, економски и социјални трендови во Македонија преку зголемено учество на жените во јавниот живот, политиката и одлучувачките структури, застапување базирано на докази, борба против дискриминацијата и родово базираното насилство.
- Организација на жени Свети Николе
- Здружение „Синергија“ Штип
- Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство;
- Платформа за родова еднаквост.
- Нациионален совет за родова рамноправност.
- Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство;
- Платформа за родова еднаквост.
Нациионален совет за родова рамноправност.
Иванка Соколова
10
/