Submission #234

Образование и наука
Здружение за унапредување на образованието, културата и спортот ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ Скопје
www.educationforall.org.mk
contact@educationforall.org.mk
078/282-433
Бул. „Кочо Рацин“ 14/6-2, 1000 Скопје
Мисијата на Здружението е унапредување на образованието, културата и спортот преку промовирање и имплементација на концептот за еднаков пристап до образованието, културата и спортот за сите граѓани на Република Македонија.
Дејности кои ќе ги обавува Здружението се:
- 85.59 Друго образование, неспомнато на друго место
- 82.30 Организација на состаноци и деловни саеми
- 72.20 Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки
- 58.11 Издавање на книги
- 58.14 Издавање на списанија и периодични публикации
- 58.19 Други издавачки дејности
Приоритетна дејност на Здружението е:
- 94.99 Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место
International Society on Early Intervention

The European Association on Early Childhood Intervention (EurlyAid)
Розита Петринска-Лабудовиќ
20
1