Submission #252

Образование и наука
Институт за промовирање наука - Илина
institutilina.org
institut.ilina2012@hotmail.com
079 265 240
Теодосиј Гологанов бр.44, Скопје
Граѓаните се здружени во Здружението на граѓани Институт за промовирање наука „Илина“ од Скопје заради остварување на поширок заеднички интерес и како посебни цели и задачи се:
- Реактуелизација на идејата за развој на науката и постојаното подигањен на свеста и одговорноста на македонското општество за значењето на науката, научните сознанија и истражувања.
- Ширење, динамизирање, поттикнување и јавно огласување за неопходноста од афирмација, развој и вложување во науката, научните проекти и примена на научни резултати во сите делови на општеството и животот.

Мисија на Институтот

Базична цел
Реактуализација на идејата за развој на науката и постојано подигање на свеста и одговорноста на македонското општество за значењето на науката, научните сознанија и истражувања.

Причини за постоење
Ширење, динамизирање, поттикнување на идејата и јавно огласување за неопходноста од афирмација, развој и вложување во науката, научните проекти и примена на научни резултати во сите делови на општеството и животот.

Интерес
Темелен интерес на Институтот е иницирање, организирање, реализирање и вреднување научни дебати за науката и научниот систем во целина.

Посебности
Ретки се или воопшто не се мобилни здруженија на граѓани кои во фокусот на својата работа го имаат промовирањето на науката, научните стандарди и резултати.
ПСМ (Yes) Фондација – еден тендерски добиен проект
/
Марко Андревски
20
1