2 Статус на спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020)