THIRRJE DERI TE SEKTORI CIVIL PËR KONTRIBUT NË PËRGATITJEN E PROGRAMIT VJETOR TË PUNËS SË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2023

 

Sipas nenit 14 të Kodit të Praktikave të Mira për pjesëmarrje të sektorit civil në procesin e krijimit të politikave (“ Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 99/11), Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut u bënë thirrje organizatave qytetare të kontribuojnë në mënyrë aktive në përgatitijen e Programit vjetor të punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023.

Propozimet për politikat duhet t’i referohen dispozitave konkrete ligjore dhe të jenë në funksion të realizimit të prioriteteve strategjike dhe qëllimeve prioritare të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023, të cilat mund të shihen këtu

Propozimet e juaja duhet të shënohen në Formularin që është i dhënë në bashkëngjitje dhe që duhet ta dorëzoni në mënyrë elektronike në adresën nvosorabotka@gs.gov.mk deri më 15.9.2022, me shënim  Iniciativa për PVQRMV 2023.

Formulari i Iniciativës për  PVQRMV 2023.

Albanian

Është shtyrë afati për paraqitje në shpalljen për zgjedhjen e dy anëtarëve të Komisionit për organizata me status të interesit publik

Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut e zgjat afatin për paraqitje shpalljen për zgjedhjen e dy anëtarëve të Komisionit për organizata me status të interesit publik, nga organizata të regjistruara në përputhje me Ligjin për shoqata dhe fondacione. Kandidatët e propozuar nga organizatat duhet të kenë ekspertizë në sektorin civil dhe njohuri të legjislacionit kombëtar lidhur me cilëndo nga fushat e përcaktuara si aktivitete me interes publik në nenin 74 të Ligjit për Shoqatat dhe Fondacionet. Afati i fundit për aplikimin e kandidatëve është 20 korrik 2022.

 

Оглас

Albanian

Hapet thirrja e dytë për projekt propozime në kuadër të programit INTEREG Euro-MED

Sekretariati për Çështje Evropiane bën të ditur se nga data 27 qershor 2022 është hapur thirrja e dytë për projekt propozime në kuadër të programit Intereg Euro-MED.

Thirrja është tematike, pra është e hapur për projekte që do të kontribuonin për një “zonë mesdhetare më të zgjuar dhe më të gjelbër” përmes zbatimit të aktiviteteve brenda akseve specifike të mëposhtme, nga dy prioritetet e mëposhtme:

Prioriteti 1. Një zonë mesdhetare më e zgjuar

1.1. Zhvillimi dhe përmirësimi i kapaciteteve kërkimore-zhvilluese dhe adoptimi i teknologjive të avancuara 

Prioriteti 2. Një zonë mesdhetare më e gjelbër

2.6 Promovimi i kalimit në një ekonomi rrethore dhe të qëndrueshme

2.4 Promovimi i përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjes dhe elasticitetit ndaj rreziqeve nga fatkeqësitë, duke marrë parasysh qasjet e bazuara në ekosistemin

2.7 Promovimi i mbrojtjes dhe ruajtjes së natyrës, biodiversitetit dhe infrastrukturës së gjelbër, përfshirë në zonat urbane, si dhe reduktimin e të gjitha formave të ndotjes

E gjithë procedura e aplikimit është elektronike dhe thirrja do të jetë e hapur deri më 27 tetor 2022 (13:00 me orën e Brukselit).

Thirrja publikohet në linkun e mëposhtëm, ku mund të gjeni të gjitha informacionet e detajuara për programin, thirrjen, mënyrën e aplikimit, si dhe ngjarjet e ardhshme lidhur me të:

https://interreg-euro-med.eu/en/call-2-thematic-projects/

Albanian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS