Thirrje për pjesëmarrje në grupet tematike të punës për përgatitjen e Strategjisë së re RJA (2023-2030)

Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës u bëri thirrje organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrje në grupet tematike të punës për përgatitjen e Strategjisë së re për RJA (2023-2030). Thirrja publikohet në https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/povik.pdf

Emërimet për anëtarë duhet të korrespondojnë me katër objektivat aktuale të Strategjisë për RAP, d.m.th., përfaqësuesit nga organizatat duhet të emërohen në grupet e mëposhtme:

Zhvillim i politikave dhe koordinim

Shërbime publike dhe menaxhimi i burimeve njerëzore

Përgjegjësi, llogaridhënie dhe transparencë

Ofrimi i shërbimeve dhe mbështetjes së TIK për administratën

 

Organizatat që dëshirojnë të emërojnë përfaqësues në grupe duhet:

ekzistojnë për të paktën tre vjet;

të kenë të paktën dy projekte në fushën e administratës publike.

Albanian