Повик за учество во тематски работни групи за подготовка на новата Стратегијата за РЈА (2023-2030)

Министерството за информатичко општество и администрација упати повик до граѓанските организации за учество во тематски работни групи за подготовка на новата Стратегија за РЈА (2023-2030).  Повикот е објавен на https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/povik.pdf

Номинациите за членови треба да соодветствуваат на моменталните четири цели од Стратетегијата за РЈА, односно претставниците од организациите да бидат номинирани во следните групи: 

Развој на политики и координација 

Јавна служба и управување со човечки ресурси 

Одговорност, отчетност и транспарентност 

Давање услуги и ИКТ поддршка на администрацијата 

Организациите кои сакаат да номинираат претставници во групите потребно е да: 

постојат најмалку три години; 

имаат најмалку два проекти во областа на јавната администрација. 

 

Macedonian