Draft Raporti për Zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile 2022-2024, në vitin 2022

Strategjia e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile, me Planin e Veprimit 2022-2024, është miratuar në seancën e 130-të të Qeverisë, të mbajtur më 28.12.2021.  E njëjta është rezultat i nevojës së njohur për të përmirësuar mekanizmat për bashkëpunim me shoqërinë civile dhe për të ndërtuar një dialog të vazhdueshëm, transparent dhe plotësisht gjithëpërfshirës në procesin e krijimit dhe zbatimit të politikave. Masat e marra me këtë strategji në nivel institucional synojnë, ndër të tjera, ruajtjen e vazhdimësisë në punën e një Këshilli të pavarur, përfaqësues, operacional dhe efektiv për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe shoqërisë civile dhe përmirësimin e praktikave për komunikim dhe bashkëpunim. me organizatat e shoqërisë civile. Strategjia përcakton prioritetet kryesore dhe zhvillon aktivitete që synojnë përmirësimin e kuadrit ligjor për organizatat e shoqërisë civile; forcimin e kornizës institucionale dhe praktikave të bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë dhe organeve të administratës shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile; vendosjen e një kuadri tatimor që korrespondon me specifikat e funksionimit të organizatave të shoqërisë civile dhe mundëson zhvillimin e tyre, si dhe përmirësimin e sistemit të financimit shtetëror të organizatave të shoqërisë civile.

 

Sekretariati i Përgjithshëm - Njësia për bashkëpunim me organizatat joqeveritare ka përgatitur draft raport për progresin e Planit të veprimit për zbatimin e Strategjisë së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile 2022 - 2024 dhe arritjen e objektivave strategjike dhe operacionale në vitin 2022. Raporti është përgatitur në bazë të informacioneve të anëtarëve të Rrjetit të nëpunësve civilë për bashkëpunim me shoqërinë civile nga ministritë dhe organet e tjera të administratës shtetërore që janë përgjegjëse për zbatimin e masave specifike në Strategjinë dhe analizën e përgjigjeve të 296 organizatave të shoqërisë civile nga 16 fusha të ndryshme të veprimit nga një anketë online e realizuar në periudhën 10-31.1.2023 përmes një pyetësori për matjen e vlerës së treguesve nga Plani i Veprimit të Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile (2022-2024) i shpërndarë tek të gjitha organizatat civile me status "aktive" (gjithsej 8.111) sipas të dhënave të hapura të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Me qëllim të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë dhe thelbësore të organizatave civile në zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile 2022 - 2024, ftohen të gjitha organizatat e interesuara civile të paraqesin propozimet e tyre për përmirësimin e Projekt-Raportit deri më 20.03.2023 në email adresën: nvosorabotka@gs.gov.mk.

 

 

Нацрт-извештај за напредокот во спроведувањето на Акцискиот план за спроведување на Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество 2022 – 2024 во 2022 година

Табеларен дел на извештај за напредокот во спроведувањето на Акцискиот план за спроведување на Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество 2022 – 2024 во 2022 година

Albanian