Одлука за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со КОВИД-19 кризата

Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13.6.2020 година, донесе Одлука за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со КОВИД-19 кризата, со која се доделени 40 гранта на здруженија и фондации, во вкупна вредност од 29.519.495 денари.

Одлука за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со КОВИД-19 кризата

Ранг листа на Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со КОВИД-19 кризата​

Macedonian

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата

Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат распишува Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата, во вкупен износ од 30.000.000 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации преку грантови  од 600.000 до 900.000 денари. На огласот можат да учествуваат здруженија и фондации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации најмалку 2 години пред објавувањето на огласот. Рокот за поднесување на пријавите со потребната документација е најдоцна до  11 јуни 2020 година, до 12:00 часот. Пополнетиот образец на пријава, образец за буџет и скенирана Тековна состојба од уписот во Централен регистар на РСМ, се доставуваат по електронски пат на адреса nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака Пријава за оглас. Страниците кои содржат потпис и печат треба да се испратат скенирани.

 

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата

Образец на Пријава со предлог-проект

Образец на Буџет со оправданост на трошоците

Macedonian

Одржана 21. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 5 јуни 2020 година се одржа 21. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. На седницата, Советот утврди позитивно мислење по Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со COVID-19 кризата, Предлог-одлуката за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за мерки за справување со COVID-19 кризата и текстот на Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата. Материјалите беа подготвени од Одделението за соработка со невладини организации и дополнети со предлози од граѓански организации консултирани преку членовите на Советот. Советот номинираше два свои членови од редот на граѓанските организации да учествуваат во работата на Комисијата за распределба на средствата, со право на глас. 

Macedonian

Одржана 20. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 16 април 2020 година се одржа 20. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Советот, по предлог на Платформата на граѓански организации за борба против корупција, усвои Информација за преземени мерки од страна на здруженијата и фондациите во справувањето со пандемијата COVID-19 и барање за вклучување на претставници на здруженијата и фондациите во соодветните „антикризни тела“. На оваа седница се усвои и Реакција на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за намалување на финансиската поддршка за граѓанските организации. 

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS