Јавен повик за избор на три члена на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство од редот на здруженијата

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Министерството за труд и социјална политика, објавува Јавен повик за избор на три члена на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство од редот на здруженијата. 

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за НКТ“,  најдоцна до 9 април 2021 година. 

Јавен повик за избор на три члена на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство од редот на здруженијата 

Пријава за избор на три члена на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство од редот на здруженијата

 

Macedonian

Советот – мост меѓу граѓанските организации и Владата

На 30 март 2021 година, на платформата ЗООМ, Граѓанскиот ресурсен центар одржа онлајн настан “Советот – мост меѓу граѓанските организации и Владата.

Целта на настанот беше да се информираат граѓанските организации за улогата и важноста на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, досегашното работење на Советот како и да се мотивираат и поттикнат здруженијата и фондациите организирано да пристапат кон изборот за нови членови.

 

Macedonian

Jавен повик за избор на 16 членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор е советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор. Во текот на тригодишниот мандат, Советот одржа 30 седници, иницираше процеси и влијаеше во креирањето политики на Владата за создавање овозможувачка средина и развој на граѓанското општество. Со цел и во наредниот тригодишен период да се одржи независен, репрезентативен и ефективен Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат на Владата објавува Jавен повик за избор на 16 членови на Советот од редот на здруженијата и фондациите.

Oрганизациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации можат да предложат кандидат за член на Советот во една од следните области: развој на граѓанскиот сектор, демократија и владеење на правото, промоција и заштита на човековите права и антидискриминација, економски и одржлив развој, наука, образование и доживотно учење, млади, социјална заштита и заштита на деца, заштита на маргинализираните лица, родова еднаквост, заштита на здравјето, земјоделство и рурален развој, култура, медиуми и информатичко општество, заштита на животната средина, спорт, ЕУ интеграции и политики. Рокот за поднесување на пријавите е до 5 април 2021 година.

 

Јавен повик

Пријава

Macedonian

Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на спроведувањето на Стратегијата за транспарентост на Владата

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Националниот координатор за одговорно владеење и транспарентност, објавува Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021). Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за РГ Стратегија за транспарентност“ најдоцна до 11 март 2021 година.

 

Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост

Пријава за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост

 

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS