4-та седница на Советот

4-та седница на Советот

13.6.2018 во 14:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов
1

Предлог-Стратегија на Владата на Република Македонија за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со Акциски план 2018-2020

2

Прашања и предлози

Macedonian