12-та седница на Советот

12-та седница на Советот

22.5.2019 во 14:30 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

Нацрт-упатството за регистрација на проекти во Централната база на податоци за странска помош (ЦДАД)

2

Квартален извештај за спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020 (јануари – март 2019) – за информирање

3

Барање од Секретаријатот за европски прашања за номинирање на седум претставници од граѓански организации во ИПА мониторинг комитетот за следење на напредокот на спроведувањето на ИПА 2014-2020 (за областите: Владеење на правото и фундаментални права; Транспорт; Животна средина и просторно планирање; Демократија и владеење; Образование, вработување и социјална политика; Конкурентност и иновации и Земјоделство и рурален развој)
4 Барање од Министерството за труд и социјална политика за номинирање на шест претставници од граѓанскиот сектор како членови и заменици членови во Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017, Акција 4: Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика
5 Презентација на проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“, имплементиран од Фондација Отворено општество – Македонија, во партнерство со Евротинк-Центар за европски стратегии, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција, а финансиски поддржан од Делегацијата на Европската унија во РСМ, во рамки на IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017
6 Известување за номинирање на нов член на Советот од Министерството за култура и Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор
7 Прашања и предлози
Macedonian