Јавен повик за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на седницата одржана на 28.10.2019 година, констатира дека на членовите од редот на здруженијата и фондациите во областите „Економски и одржлив развој“ и „Медиуми и информатичко општество“, на лично барање, им престанува членувањето во Советот. Јавниот повик се објавува за избор на еден член на Советот од редот на здруженијата и фондациите за областа „Економски и одржлив развој“ и еден член на Советот од редот на здруженијата и фондациите за областа „Медиуми и информатичко општество“.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 12.11.2019 година.

Јавен повик

Пријава

Macedonian