Одржана 19. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 26-27 март 2020 година се одржа 19. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Советот го усвои Извештајот за својата работа во 2019 година и утврди позитивно мислење по Извештајот за спроведените мерки и активности од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020), во 2019 година.Советот на оваа седница го усвои и Записникот од спроведениот консултативен процес со здруженијата и фондациите од страна на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор по текстот на Анализата на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија (од 2017г. до првата половина на 2019г.) со компаративна анализа на моделите за државно финансирање од другите земји и предлог-модел на Фонд за институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ проектите во РСМ.

Undefined