30-та (дописна) седница на Советот

30-та седница на Советот

15.3.2021 година

 

 

Точки на дневниот ред:

1 Отворени прашања и препораки од работилниците на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, одржани на 17 и 23.2.2021 година
2

Јавен повик за избор на 16 членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите

3

Номинирање два члена на Советот за следење на Јавниот повик за избор на членови на Советот  

4 Номинирање два члена на Советот, во својство на набљудувачи, во Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
5

Номинирање на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021)

6

Разно

Macedonian