31-ва (дописна) седница на Советот

31-ва седница на Советот

22.4.2021 година

 

 

Точки на дневниот ред:

1 Номинирање на три члена во Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилствоод редот на здруженијата
2 Извештај за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со Covid-19 кризата
3

Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор  

4

Предлог-Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

5

Јавен повик за избор на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации

6

Разно

Macedonian