Повик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година

 

Во насока на продолжување на транспарентен и целосно инклузивен дијалог со граѓанското општество, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија - Одделение за соработка со невладини организации ги повикува граѓанските организации активно да придонесат во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година, согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики („Службен весник на РМ“ бр.99/11). Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година. Вашите предлози треба да бидат внесени во Образецот што е даден во прилог и што треба да го доставите по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk до 15.9.2021 година, со назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2022.

Образец на Иницијатива за ГПВРСМ 2022

 

THIRRJE DERI TE SEKTORI CIVIL PËR KONTRIBUT NË PËRGATITJEN E PROGRAMIT VJETOR TË PUNËS SË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2022

 

Në drejtim të vazhdimit të dialogut transparent dhe tërësisht inkluziv me sektorin civil, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut - Njësia për bashkëpunim me organizatat joqeveritare u bënë thirrje organizatave qytetare të kontribuojnë në mënyrë aktive në përgatitijen e Programit vjetor të punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022, në përputhje me nenin 14 të Kodit të Praktikave të Mira për pjesëmarrje të sektorit civil në procesin e krijimit të politikave ( “ Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 99/11). Propozimet për politikat duhet t’i referohen dispozitave konkrete ligjore dhe të jenë në funksion të realizimit të prioriteteve strategjike dhe qëllimeve prioritare të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Propozimet e juaja duhet të shënohen në Formularin që është i dhënë në bashkëngjitje dhe që duhet ta dorëzoni në mënyrë elektronike në adresën nvosorabotka@gs.gov.mk deri më 15.9.2021, me shënim  Iniciativa për PVQRMV 2022.

Formulai i Iniciativës për  PVQRMV 2022

Undefined