Номинирање на 5 претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации

ЈАВЕН ПОВИК
за учество на пет претставници на граѓанското општество во Работната група за
реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации
Арх.бр. Име и презиме Организација Забелешка од Одделението за соработка со НВО
32-44/2 Катерина Климовска Здружение Иванов Школа за Лидери-Алумни Асоцијација (ИСЛАА), Скопје /
32-44/3 Дороти Пачкова Здружение за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ!, Скопје /
32-44/4 Самет Скендери Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК, Скопје /
32-44/5 Данче Даниловска-Бајдевска Фондација Отворено општество -Македонија, Скопје /
32-44/6 Лилјана Јоноски Рурална Коалиција, Куманово /
32-44/7 Александар Кржаловски Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Скопје /
Undefined