Прилози за СТАР СТАР

Прилог 1:Листа на организации-фондации членки на Платформа за декриминализација на сексуалната работа во Република Северна Македонија

Прилог 2:Декларација за декриминализација на сексуалната работа во Република Северна Македонија

Прилог 3:Листа на политички партии потписнички на Декларацијата за декриминализација на сексуалната работа

Прилог 4:Став на ХОПС-Опции за здрав живот Скопје за регулација на сексуалната работа

Прилог 5:Колективен став на СТАР Прв колектив на сексуални работници на Балканот за правна регулација на сексуалната работа во Република Северна Македонија

Прилог 6:Компаративна анализа на моделите на регулирање на сексуалната работа

Прилог 7:Анализа на ставовите на сексуалните работници за потребата од промена на законската регулатива за сексуалната работа во Македонија

Прилог 8:Анализа на потребите за промена на законска регулатива

Прилог 9: Борба за правата на сексуалните работници во Македонија_ Одговор на сексуалните работници и граѓанските организации на полициската акција Сузбивање на улична проституција

Прилог 10:Правни потреби и пристап до правда за луѓето кои употребуваат дроги и сексуалните работници во Македонија

Прилог 11:Акциски план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените

Прилог 12:Доброволна сексуална работа СТАР-СТАР Скопје

Прилог 13: Анализа на сцените на сексуална работа СТАР-СТАР Скопје

Прилог 14:Проценка на потребите на младите сексуални работници во однос на здравствени социјални и правни услуги СТАР-СТАР Скопје

Прилог 15: Влијанието за политиките за трговија со луѓе врз сексуалните работници во Република Северна Македонија 2020

Прилог 16:10 причини за декриминализација на сексуалната работа, Фондација Отворено општество

Undefined