Прилози

Здружение културно хуманитарна организација на турците од источна Македонија

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта-Скопје

Балкански Институт за Регионална Соработка

Асоцијација на специјализанти и млади лекари АСМЛ Скопје

Здружение на граѓани Љубезност - Скопје

Здружение за афирмација на уметност ФЛУКТУС - Скопје

Здружение на граѓани ФЛОРОЗОН-Центар за еколошка демократија

Здружение Женски Форум Тетово 

Здружение на граѓани за подигање на психо-социјалната свест Имаго Плус Скопје 

Здружение на граѓани „Сина светулка“

Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ Гостивар

ХОПС-Опции за здрав живот Скопје

Здружение на граѓани Ромски Ресурсен Центар Скопје

Ромски Едукативен Центар Амбрела Скопје

Здружение за перспективна интеграција и развој РОМА ПЕРСПЕКТИВ 

Здружение за едукација ВЛАЗНИЈА Куманово

Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија 

НВО МИЛЕНИУМ

СОС ДЕТСКО СЕЛО-Северна Македонија Скопје 

Здружение ПРОФИЦИО Скопје

Здружение на граѓани Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби Скопје

Здружение Младински форум за соработка Скопје

Здружение за борба против рак „БОРКА ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН“-Скопје

Здружение на граѓани Хуманитарна Организација-Организата Хуманитаре „Калири и Миресисе“ Скопје

Здружение за млади и култура Креативни и Активни Струга

Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство

Здружение „Асоцијација на студенти и информатичари“-Скопје

Фондација за промовирање на иновативно учење, едукација и личен развој СТЕМ АКАДЕМИЈА Скопје

Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин-Скопје

Здружение на слепи лица на град Штип

FINANCE THINK-Институт за економски истражувања и политики

РКЕЦ „ ТЕРНИПЕ МК“ Делчево

Студенски парламент на ФИНКИ 

Здружение за рурален развој „ЈАВОР“ Зрновци

Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници „Маргини“ -Скопје

Здружение за деца со посебни потреби Аура Тетово

Здружение на граѓани ЗИП Институт за политики и добро владение Скопје

Здружение Центар за интеркултурен дијалог

Здружение за култура и уметност „Традита“ -Тетово

Macedonian